چگونه با شماره تلفن راهکار هوشمند اشکان تماس بگیریم؟

با توجه به اینفوگرافی فوق الذکر شماره های اشکان را به این صورت میگیریم

۰۹۰۲ - ASHKAN - ۴

الی

۰۹۰۲ - ASHKAN - ۰

۰۹۰۲ - ۲۷۴۵۲۶ - ۴

الی

۰۹۰۲ - ۲۷۴۵۲۶ - ۰