خدمات میزبانی مدیریت شده راهکار هوشمند اشکان

تمامی سرویس های ارایه شده در مجموعه کاملا مدیریت شده بوده و به صورت توامان هزینه ی مدیریت به آن اضافه گردیده است

Website-1

۳۶٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۳۶٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • نامحدود*
 • ۱ وب سایت
 • ۱ دیتابیس
  MySQL/SQL Server
 • ۵ ایمیل اکانت
 • ویندوز یا لینوکس
 • ایران یا آلمان
 • 1Core & 1024MB Ram
 • هر وب سایت اضافه
  ۱۴۰٫۰۰۰ تومان

Website-2

۵۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۵۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • نامحدود*
 • ۱ وب سایت
 • ۱ دیتابیس
  MySQL/SQL Server
 • ۱۰ ایمیل اکانت
 • ویندوز یا لینوکس
 • ایران یا آلمان
 • 1Core & 2048MB Ram
 • هر وب سایت اضافه
  ۱۸۵٫۰۰۰ تومان

Website-3

۶۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۶۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • نامحدود*
 • ۱ وب سایت
 • ۱ دیتابیس
  MySQL/SQL Server
 • ۲۰ ایمیل اکانت
 • ویندوز یا لینوکس
 • ایران یا آلمان
 • 2Core & 3072MB Ram
 • هر وب سایت اضافه
  ۲۲۵٫۰۰۰ تومان

Website-4

۷۵٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۷۵٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • نامحدود*
 • ۱ وب سایت
 • ۱ دیتابیس
  MySQL/SQL Server
 • ۴۰ ایمیل اکانت
 • ویندوز یا لینوکس
 • ایران یا آلمان
 • 2Core & 4096MB Ram
 • هر وب سایت اضافه
  ۲۶۰٫۰۰۰ تومان

Website-C

سفارشی
سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • ویندوز یا لینوکس
 • ایران یا آلمان
 • سفارشی
 • سفارشی

VPS-1

۲۴۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۲۴۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • 1Core CPU
  تضمین شده
 • 4GB Ram
  تضمین شده
 • 75GB SSD
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • کاملا ارتقا پذیر
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

VPS-2

۳۲۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۳۲۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • 2Core CPU
  تضمین شده
 • 6GB Ram
  تضمین شده
 • 150GB SSD
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • کاملا ارتقا پذیر
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

VPS-3

۴۰۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۴۰۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • 4Core CPU
  تضمین شده
 • 8GB Ram
  تضمین شده
 • 250GB SSD
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • کاملا ارتقا پذیر
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

VPS-4

۵۳۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۵۳۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • 8Core CPU
  تضمین شده
 • 16GB Ram
  تضمین شده
 • 500GB SSD
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • کاملا ارتقا پذیر
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

VPS-C

سفارشی
سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • ایران یا آلمان
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

Hybrid-1

۵۳۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۵۳۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • 2Core CPU
  تضمین شده
 • 8GB Ram
  تضمین شده
 • 1000GB HDD / 240GB SSD
 • RAID -
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

Hybrid-2

۸۰۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۸۰۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • 4Core CPU
  تضمین شده
 • 16GB Ram
  تضمین شده
 • 1000GB HDD / 240GB SSD
 • Raid 1
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

Hybrid-3

۱٫۰۷۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۱٫۰۷۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • 6Core CPU
  تضمین شده
 • 24GB Ram
  تضمین شده
 • 2000GB HDD / 240GB SSD
 • Raid 1
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

Hybrid-4

۱٫۳۲۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۱٫۳۲۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • 8Core CPU
  تضمین شده
 • 32GB Ram
  تضمین شده
 • 2000GB HDD / 240GB SSD
 • Raid 5
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

Hybrid-C

سفارشی
سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • ایران یا آلمان
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

Dedicated-1

۶۹۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۶۹۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • Core i7-6700
  4c/8t
 • 32GB DDR4
 • 2x4000GB HHD / 2x500GB SSD
 • Raid 1
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

Dedicated-2

۱٫۲۰۵٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۱٫۲۰۵٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • Intel Xeon E3-1240v5
  4c/8t
 • 32GB DDR4
 • 2x2000GB HHD / 2x240GB SSD
 • Raid 1
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

Dedicated-3

۲٫۱۲۵٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۲٫۱۲۵٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • Intel Xeon Silver 4110
  8c/16t
 • 64GB DDR4
 • 2x2000GB HHD / 2x240GB SSD
 • Raid 1
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

Dedicated-4

۳٫۰۴۵٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۳٫۰۴۵٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • Intel Xeon Gold 5118
  16c/32t
 • 64GB DDR4
 • 2x2000GB HHD / 2x240GB SSD
 • Raid 1
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

Dedicated-C

سفارشی
سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • ایران یا آلمان
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

CS-1

۱۱۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۱۱۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • 1Core CPU
  ابری
 • 2GB Ram
  تضمین شده
 • 20GB SSD NVME
 • لینوکس و ویندوز
 • آلمان
 • کاملا ارتقا پذیر
 • کانفیگ کامل رایگان

CS-2

۱۷۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۱۷۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • 2Core CPU
  ابری
 • 4GB Ram
  تضمین شده
 • 40GB SSD NVME
 • لینوکس و ویندوز
 • آلمان
 • کاملا ارتقا پذیر
 • کانفیگ کامل رایگان

CS-3

۲۴۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۲۴۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • 2Core CPU
  ابری
 • 8GB Ram
  تضمین شده
 • 80GB SSD NVME
 • لینوکس و ویندوز
 • آلمان
 • کاملا ارتقا پذیر
 • کانفیگ کامل رایگان

CS-4

۳۸۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۳۸۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • 4Core CPU
  ابری
 • 16GB Ram
  تضمین شده
 • 160GB SSD NVME
 • لینوکس و ویندوز
 • آلمان
 • کاملا ارتقا پذیر
 • کانفیگ کامل رایگان

Cloud-C

سفارشی
سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • لینوکس و ویندوز
 • آلمان
 • کالا قابل سفارشی
 • کانفیگ کامل رایگان

Email-1

۱۸٫۵۰۰تومان / ماهیانه
۱۸٫۵۰۰تومان / ماهیانه
 • 2GB
 • 20GB
 • ۱۰ ایمیل اکانت
 • SmarterMail Pro
 • خارج از ایران
 • ۳۰۰ ایمیل در روز
 • امکان فعال سازی
  وب سایت در حال طراحی

Email-2

۳۸٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۳۸٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • 8GB
 • 80GB
 • ۴۰ ایمیل اکانت
 • SmarterMail Pro
 • خارج از ایران
 • ۵۰۰ ایمیل در روز
 • امکان فعال سازی
  وب سایت در حال طراحی

Email-3

۷۸٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۷۸٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • 20GB
 • 200GB
 • ۷۰ ایمیل اکانت
 • SmarterMail Pro
 • خارج از ایران
 • ۸۰۰ ایمیل در روز
 • امکان فعال سازی
  وب سایت در حال طراحی

Email-4

۱۷۲٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۱۷۲٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • 35GB
 • 350GB
 • ۱۰۰ ایمیل اکانت
 • SmarterMail Pro
 • خارج از ایران
 • ۱۲۰۰ ایمیل در روز
 • امکان فعال سازی
  وب سایت در حال طراحی

Email-C

سفارشی
سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • خارج از ایران
 • سفارشی
 • امکان فعال سازی
  وب سایت در حال طراحی

خدمات و ویژگی خاص

سرویس Always-On

آیا Uptime با مقدار ۱۰۰ درصد را تا کنون تجربه کرده اید؟ با ما همراه باشید

مطالعه بیشتر

سرویس off-site backup

به عنوان خدمات تکمیلی بر روی سرویس های شما نزد راهکار هوشمند اشکان و یا هر محل دیگری سرویس off-site backup ارایه می گردد.

مطالعه بیشتر

امور دامنه

انجام کلیه امور ثبت دامنه، انتقال دامنه و تمدید دامنه تحت مالکیت ۱۰۰ درصدی شما

مطالعه بیشتر

طراحی وب سایت رایگان

برای مشتریان میزبانی مجموعه شرایطی فراهم شده تا تحت خدمات «طراحی وب سایت با قالب اماده وردپرس» به صورت رایگان برای شما طراحی وب سایت صورت گیرد.

مطالعه بیشتر

راهکار هوشمند اشکان بهترین میزبان شماست

چرا در صنعت میزبانی که سرویس های بسیار ارزان ارایه می شود، باید خدماتی در ظاهر گرانتر را خرید؟

why-us-security

امنیت

امنیت داده های شما هدف ابتدایی ماست، حفاظت از اطلاعات خود را با آسودگی خاطر به ما بسپارید
why-us-perfomance

پایداری

هیچ چیز مهمتر از خدمات پایدار نیست، الویت اول ما هم در مجموعه همین می باشد
why-us-support

پشتیبانی فنی

متخصصین ما در همه ی مراحل توسعه کسب و کارتان در خدمت شما هستند
why-us-full-manage

مدیریت کامل

ما محیط آنلاین شما را مدیریت می کنیم تا تمرکز خود را بر روی کسب و کار خود بگذارید.