میزبانی سرور نیمه اختصاصی شما با پلان های مدیریت شده

Hybrid-1

۵۳۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۵۳۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • 2Core CPU
  تضمین شده
 • 8GB Ram
  تضمین شده
 • 1000GB HDD / 240GB SSD
 • RAID -
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

Hybrid-2

۸۰۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۸۰۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • 4Core CPU
  تضمین شده
 • 16GB Ram
  تضمین شده
 • 1000GB HDD / 240GB SSD
 • Raid 1
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

Hybrid-3

۱٫۰۷۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۱٫۰۷۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • 6Core CPU
  تضمین شده
 • 24GB Ram
  تضمین شده
 • 2000GB HDD / 240GB SSD
 • Raid 1
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

Hybrid-4

۱٫۳۲۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۱٫۳۲۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • 8Core CPU
  تضمین شده
 • 32GB Ram
  تضمین شده
 • 2000GB HDD / 240GB SSD
 • Raid 5
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان

Hybrid-C

سفارشی
سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • Windows Server 2016 / Centos 7
 • ایران / آلمان
 • ایران یا آلمان
 • کنترل پنل رایگان
  Plesk 10 Website
 • کانفیگ کامل رایگان