میزبانی وب سایت شما با پلان های نامحدود مدیریت شده

Website-1

۳۶٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۳۶٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • نامحدود*
 • ۱ وب سایت
 • ۱ دیتابیس
  MySQL/SQL Server
 • ۵ ایمیل اکانت
 • ویندوز یا لینوکس
 • ایران یا آلمان
 • 1Core & 1024MB Ram
 • هر وب سایت اضافه
  ۱۴۰٫۰۰۰ تومان

Website-2

۵۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۵۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • نامحدود*
 • ۱ وب سایت
 • ۱ دیتابیس
  MySQL/SQL Server
 • ۱۰ ایمیل اکانت
 • ویندوز یا لینوکس
 • ایران یا آلمان
 • 1Core & 2048MB Ram
 • هر وب سایت اضافه
  ۱۸۵٫۰۰۰ تومان

Website-3

۶۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۶۰٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • نامحدود*
 • ۱ وب سایت
 • ۱ دیتابیس
  MySQL/SQL Server
 • ۲۰ ایمیل اکانت
 • ویندوز یا لینوکس
 • ایران یا آلمان
 • 2Core & 3072MB Ram
 • هر وب سایت اضافه
  ۲۲۵٫۰۰۰ تومان

Website-4

۷۵٫۰۰۰تومان / ماهیانه
۷۵٫۰۰۰تومان / ماهیانه
 • نامحدود*
 • ۱ وب سایت
 • ۱ دیتابیس
  MySQL/SQL Server
 • ۴۰ ایمیل اکانت
 • ویندوز یا لینوکس
 • ایران یا آلمان
 • 2Core & 4096MB Ram
 • هر وب سایت اضافه
  ۲۶۰٫۰۰۰ تومان

Website-C

سفارشی
سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • سفارشی
 • ویندوز یا لینوکس
 • ایران یا آلمان
 • سفارشی
 • سفارشی