2019/03/25

رایانش ابری SaaS

در سالیان اخیر رایانش ابری SaaS به عنوان یکی از انواع متفاوت رایانش ابری بسیار مورد توجه واقع شده است. نرم‌افزار به عنوان سرویس یا همان []