2019/04/09

انتخاب میزبان مناسب خدمات رایانش ابری

متن حاضر به مسئله ی انتخاب یک میزبان مناسب خدمات رایانش ابری پرداخته است. برای انتخاب یک تأمین‌کننده باید عوامل گوناگونی را ارزیابی کرد. در اینجا []