2019/03/22

سرور اختصاصی یا سرور ابری

میزان استفاده از فناوری ابر در دنیای فناوری امروز، انتخاب بین سرور ابری یا سرور اختصاصی را تبدیل به موضوع همیشگی بحث نموده است. به معنای []