2019/03/21

سرور مجازی یا سرور ابری

سرور مجازی سنتی یا سرور مجازی ابری خیلی از افراد دو سرویس سرور مجازی و سرور ابری را یکی می دانند اما در واقع این دو []