2019/04/21

قیمت سرور ابری چگونه محاسبه می‌شود؟

قیمت سرورهای ابری براساس نوع خدمات و منابع مختلفی که به همراه دارند و براساس متغیرهای مختلف متفاوت است. هر کدام از شرکت‌های تأمین‌کنندگان خدمات ابری []