2019/03/25

رایانش ابری SaaS

در سالیان اخیر رایانش ابری SaaS به عنوان یکی از انواع متفاوت رایانش ابری بسیار مورد توجه واقع شده است. نرم‌افزار به عنوان سرویس یا همان []
2019/03/23

انواع رایانش ابری: مشخصات، کاربردها و مزایا

متن حاضر به تشریح انواع متفاوت رایانش ابری پرداخته است. چهار سرویسِ RaaS (بازیابی به عنوان سرویس)، SaaS (سرویس به عنوان سرویس)، IaaS ( زیر ساخت []